Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2014

paterinio
0695 8bfe 390
Reposted fromlove-autumn love-autumn viatosiaa tosiaa
paterinio
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum vianiemaproblemu niemaproblemu

July 25 2014

paterinio
2489 1fcc 390
Reposted fromverdantforce verdantforce viacongreve congreve
paterinio
Pin by fanny rudén on fantastic things. | pinterest
Reposted fromweightless weightless viatosiaa tosiaa
paterinio
Royal Photobombing
Reposted fromdocanonymous docanonymous viacongreve congreve
paterinio
9773 b754 390
paterinio
Reposted frompensieve pensieve viamorela morela
8053 052f 390
Reposted fromkattrina kattrina viacouples couples

June 15 2014

paterinio
paterinio
“ nie wolno Ci rozmyślać za dużo. wstań, pobiegaj, posprzątaj dom, upiecz ciasto, a potem je zjedz, wsiądź na rower, zadzwoń do przyjaciółki, poczytaj, idź na spacer. rób wszystko na co masz ochotę, tylko nie rozmyślaj. to Cię niszczy. ”
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viahunsert hunsert
paterinio
leżał obok i patrzył na mnie tak jakbym była jakimś cudem. A później objął mnie w talii i pocałował, tak jakby czekał na to całe życie
— piękne
Reposted fromtruustme truustme viaCuukierek Cuukierek

May 25 2014

paterinio
Reposted frompunisher punisher viaIriss Iriss
paterinio
paterinio
3914 745f 390
Reposted frombrzoskvinia brzoskvinia viacongreve congreve
paterinio

mr-dalliard-ive-gone-peculiar:

Monty Python’s Fliegender Zirkus (1971) 

Reposted fromapatia apatia viacongreve congreve
:) | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viaropucha ropucha
paterinio
paterinio
Reposted frommonkeyvault monkeyvault viacongreve congreve
paterinio
Reposted fromhogwarts hogwarts viacongreve congreve
paterinio
5233 0d2e 390
Reposted fromdeleteme-uulm deleteme-uulm viacongreve congreve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl